WAGO 757-145

نمایش قیمت تنها برای اعضا

M12 sensor/actuator box; 4-way; 5-pole; M23 connector

دارای 4-actuator box / way sensor

5-‍pole  ( دو سیگنال در هر تماس)

(M23 connector (19‑pole

LED نشانگر وضعیت   سبز

LED نشانگر زرد(برای ماژول ها به عنوان بدون LED استفاده نمی شود)

شامل 10 عدد مارکر و 2 عدد کلاه ه محافظM12

**ماژول های بدون LED وضعیت برای انتقال سیگنال های آنالوگ استفاده می شود