WAGO 756-1203/060-200

نمایش قیمت تنها برای اعضا

ETHERNET/PROFINET cable, straight; 20 m; fitted on both ends; D-coded; M12 plug, straight; M12 plug, straight

کابل ETHERNET/PROFINET مستقیم 20متری ،نصب شده در یک انتها،D-coded،پلاگ  M12 مستقیم ،پلاگ  M12 مستقیم