WAGO 750-457/025-000

نمایش قیمت تنها برای اعضا

4-channel analog input; ±10 VDC; Single-ended

دارای ۴ورودی آنالوگ ; ±10 ولتDC،رزولوشنS.E./T /12bits

منبع تغذیه این ماژول تغذیه داخل سیستم است.

کانال های ورودی این ماژول دارای یک potential ground مشترک هستند.

بیشترین مقدار ولتاژ برای این ماژول ۴۰ ±ولت DC  است.

این ماژول تا ۰۰ ۵ولت DCایزوله الکتریکی  است.