WAGO Digital Input Module

 • WAGO 750-1407

  0 out of 5

  16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching

   

  دارای 16 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC  در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms یا 0.2 ms می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1402

  0 out of 5

  16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; Ribbon cable

   

  دارای 16 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC  در عرض 12 mm

  این ماژول قابلیت اتصال به کابل فلت 20 رشته به همراه سوکت IDE 2×10 می‌باشد.

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1406

  0 out of 5

  16-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

   

  دارای 16 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC  در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms یا 0.2 ms می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1405

  0 out of 5

  16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

   

  دارای 16 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC  در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms یا 0.2 ms می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1400

  0 out of 5

  16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Ribbon cable

   

  دارای 16 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC  در عرض 12 mm

  این ماژول قابلیت اتصال به کابت فلت 20 رشته به همراه سوکت IDE 2×10 می‌باشد.

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1418

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching; 2-conductor connection

   

  دارای 8 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC با 2 کانداکتور در عرض 12 mm

  این ماژول برای هر ورودی دیجیتال دارای 2 کانداکتور می باشد که قابلیت اتصال سنسور های پراکسی میتی، انکودر و برخی سویچ های 3 حالته را به صورت مستقیم  دارد.

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms  یا  0.2 ms  می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1417

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; 2-conductor connection

   

  دارای 8 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC با 2 کانداکتور در عرض 12 mm

  این ماژول برای هر ورودی دیجیتال دارای 2 کانداکتور می باشد که قابلیت اتصال سنسور های پراکسی میتی، انکودر و برخی سویچ های 3 حالته را به صورت مستقیم  دارد.

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms  یا  0.2 ms  می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1416

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 2-conductor connection

   

  دارای 8 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC با 2 کانداکتور در عرض 12 mm

  این ماژول برای هر ورودی دیجیتال دارای 2 کانداکتور می باشد که قابلیت اتصال سنسور های پراکسی میتی، انکودر و برخی سویچ های 3 حالته را به صورت مستقیم  دارد.

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms  یا  0.2 ms  می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1415

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 2-conductor connection

   

  دارای 8 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC با 2 کانداکتور در عرض 12 mm

  این ماژول برای هر ورودی دیجیتال دارای 2 کانداکتور می باشد که قابلیت اتصال سنسور های پراکسی میتی، انکودر و برخی سویچ های 3 حالته را به صورت مستقیم  دارد.

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms  یا  0.2 ms  می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-437

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching

   

  دارای 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC  در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها و غیره را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-436

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching

   

  دارای 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها و غیره را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-437

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching

   

  دارای 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها و غیره را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-436

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching

   

  دارای 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها و غیره را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active low می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-431

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

   

  دارای 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها و غیره را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-430

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

   

  دارای 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها و غیره را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-431

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

   

  دارای 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها و غیره را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-430

  0 out of 5

  8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

   

  دارای 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC در عرض 12 mm

  همچنین سیگنال های کنترل را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها و غیره را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

  مدل 000-025 این ماژول دارای قابلیت استفاده در محدوده دمایی 20-  تا 60+  درجه سانتی گراد

  ورودی های این ماژول Active high می باشد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1423

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching; 3-conductor connection

   

  دارای 4 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC با 3 کانداکتور در عرض 12 mm

  این ماژول برای هر ورودی دیجیتال دارای 3 کانداکتور می باشد که قابلیت اتصال سنسور های پراکسی میتی، انکودر و برخی سویچ های 3 حالته را به صورت مستقیم  دارد.

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms  یا  0.2 ms  می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1422

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching; 3-conductor connection

   

  دارای 4 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC با 3 کانداکتور در عرض 12 mm

  این ماژول برای هر ورودی دیجیتال دارای 3 کانداکتور می باشد که قابلیت اتصال سنسور های پراکسی میتی، انکودر و برخی سویچ های 3 حالته را به صورت مستقیم  دارد.

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms  یا  0.2 ms  می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1421

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 3-conductor connection

   

  دارای 4 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC با 3 کانداکتور در عرض 12 mm

  این ماژول برای هر ورودی دیجیتال دارای 3 کانداکتور می باشد که قابلیت اتصال سنسور های پراکسی میتی، انکودر و برخی سویچ های 3 حالته را به صورت مستقیم  دارد.

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms  یا  0.2 ms  می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

   

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-1420

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 3-conductor connection

   

  دارای 4 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC با 3 کانداکتور در عرض 12 mm

  این ماژول برای هر ورودی دیجیتال دارای 3 کانداکتور می باشد که قابلیت اتصال سنسور های پراکسی میتی، انکودر و برخی سویچ های 3 حالته را به صورت مستقیم  دارد.

  همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

  هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms  یا  0.2 ms  می باشد.

  برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-409

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

   

  4 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 753-408

  0 out of 5
  4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching

  4 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-409

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; Low-side switching

   

   

  4 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
 • WAGO 750-408

  0 out of 5

  4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching

   

  4 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC

  هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

  ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

  مدل 000-025 این ماژول دارای قابلیت استفاده در محدوده دمایی 20-  تا 60+  درجه سانتی گراد

  نمایش قیمت تنها برای اعضا
show blocks helper
preloader