WAGO 750-1425

نمایش قیمت تنها برای اعضا

8-channel digital input; PTC

 

دارای 8 ورودی دیجیتال PTC

این ماژول برای راه اندازی 8 عدد ترمیستور برای مانیتور کردن دمای overload موتورها ، ماشین ها و غیره می باشد.

هر کانال این ماژول دارای قابلیت اتصال تا حداکثر 6 عدد ترمیستور به صورت سری را دارد.

اگر پاسخ دمایی از حد مجاز تجاوز کند، یک بیت در ورودی این ماژول یک می شود.

همچنین قطعی سیم و اتصال کوتاه را می توان برای هر کانال با استفاده از LED های سبز و قرمز روی ماژول مانیتور کرد که LED قرمز وضعیت دمای بیش از حد یا خطای سیم بندی را نمایش می دهد.