WAGO 767-3805

نمایش قیمت تنها برای اعضا

8-channel digital input; 24 VDC; 8 x M12

  • این ماژول ورودی دیجیتال سیگنال هایbinary را از سوئیچ ها،proximityسنسورها و سوئیچ ها(proximity (BEROs را ثبت می‌کند.
  • مشخصات:

8 ورودی دیجیتال، 24 VDC
قابلیت تشخیصی (ماژول توسط ماژول)
– Parametrizable (فیلتر، معکوس، شبیه سازی آنلاین و تشخیص

  • شامل:

کارت نشانگر WMB ماژول، زرد (1 عدد)

نوار نشانگر کانال (1 عدد)

2 عدد کلاه ه محافظM12