WAGO 757-383

نمایش قیمت تنها برای اعضا

M8 sensor/actuator box; 8-way; 3-pole; M16 connector

  • 8way / actuator box /  m8 sensor
  • 3-‍pole  (یک سیگنال در هر تماس)
  • (Connector M16(14pole
  • LED   سبز شاخص عملیاتی
  • LED نشانگر زرد
  • شامل نوارهای نشانگر (توجه داشته باشید: نشانگرهای WMB همچنین می توانند استفاده شوند)
  • شامل 2 عدد مارکر و 2 عدد کلاه ه محافظM8