USB-01

نمایش قیمت تنها برای اعضا

USB CABLE FOR INTELLIGENT INSTRUMENTS

قابل استفاده در دستگاه های کمپانی لوترون به جای کابل RS-232  جهت اتصال به PC