پراب سطح تیپ TP-04 K

نمایش قیمت تنها برای اعضا

SURFACE PROBE

پراب سطح تیپ K

قابلیت اندازه گیری : ۴۰۰ ~ ۵۰- درجه سانتی گراد