لاگر کیویتسو مدل ۵۰۲۰

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • ۳کانال ورودی برای ثبت هم زمان جریان نشتی ، جریان بار و ولتاژ تحلیل کیفیت توان

  • ظرفیت بالا برای ذخیره 60,000 داده

تعداد 60,000 داده اندازه گیری را از یک کانال می‌توان ثبت کرد و در هنگام استفاده از 3 کانال تعداد 20,000 داده از هرکانال قابل ثبت است

  • فیلتر پایین گذر می‌تواند هارمونیک ها را حذف (فیلتر) کند

(فرکانس حدود 160Hz)

  • چراغ چشمک زن در صورتیکه مقدار جریان / ولتاژ از مقدار پیش فرض تعیین شده تجاوز کند

قابل استفاده در تریگر کردن Trigger Mode / ثبت کردن Capture Mode / تحلیل کیفیت توان Power Quality Analysis)

  • فرخوانی : تصدیق ثبت اطلاعات

موارد زیر قابل نمایش از حافظه است :تعداد داده های ثبت شده (مقادیر max/min/peak) برای هر کانال به همراه تاریخ و ساعت ثبت داده در مد Normal ثبت اطلاعات،در مدهای دیگر ثبت اطلاعات می‌توان مقادیر Detect  شده (یعنی مقادیری که خارج از مجدوده های پیش فرض تعیین شده ،ثبت شده اند) را نمایش داد.

بازخوانی (Recall) : مقدار 10 داده آخر ثبت شده به همراه تاریخ و ساعت ثبت آنها در صفحه نمایش لاگر قابل نشان دادن است.

  • نرم افزار کار پسند KEW LOG SOFT :  (ارایه شده همراه دستگاه ویژه PC)

به همراه نرم افزار کار پسند KEW LOG SOFT2

امکان اصلاح ،تحلیل و نمایش نموداری اطلاعات را فراهم می‌کند

داده های دستگاه لاگر توسط کابل USB  قابل انتقال به PC هستند

تغییرات ولتاژ و جریان اندازه گیری شده به طور همزمان در کامپیوتر متصل شده قابل تایید است

محاسبات ساده توان (نرم افزار KEW LOG SOFT 2 از ولتاژ و جریان های ثبت شده برای انجام محاسبات مصرف توان استفاده می‌کند)

اندازه گیری پیوسته در زمان : تا 10 روز دستگاه می‌تواند در اندازه گیری دایم باشد (باتری آلکالاین)

  • دارای مدهای انتخابی (ONE TIME(ON/OFF

ONE TIME On : اندازه گیری تا زمانی ادامه می‌یلبد که حافظه دستگاه پر شود

ONE TIME OFF : اندازه گیری متوقف نمی‌شود ا/ر حافظه پر شود داده های جدیدی روی داده های قبلی ثبت (Over write) می‌شود

  • حافظه غیر فرار (Nonvolatile)

وجود حافظه غیر فرار باعٍ می‌شود در صورت تعویض یا خراب شدن باتری ه اطلاعات حافظه دستگاه تا (مدت ضمانت شده) 10 سال باقی بماند

  • نشانگر میزان باتری

ولتاژ باتری را در چهار مرحله نمایش می‌دهد  ،در حالت علامت چشمک زن هشدار باتری می‌توان تا 24 ساعت از دستگاه استفاده نمود

  • چهار مد اطلاعات اندازه گیری های مختلف را ممکن می‌سازد

1.مد ثبت Normal : مناسب برای مانیتورینگ خط توان یا نشتی های متناوب

تغییرات جریان/ولتاژ را در بازه های تعیین شده ثبت می‌کند(برای مشاهده تغییرات جریان / ولتاژ بر حسب زمان)

15بازه زمانی ثبت داده ها قابل انتخاب است(1,2,5,10,15,20,30 ثانیه و 1,2,5,10,15,20,30,60 دقیقه)

مقدار متوسط داده های اندازه گیری شده در طول زمان تعیین شده نیز ثبت می‌شود

2.مد ثبت Capture : مناسب برای مشاهده آسان شکل موج

مشاهده شکل موج در کامپیوتر توسط داده های اندازه گیری شده در هر 0.55 میلی‌ثانیه

هنگامی که مقادری جریان / ولتاژ از حد تعیین شده عبور کند ، داده های لحظه ای تا 200 میلی ثانیه ثبت می‌شوند (از 10 (50Hz)تا 12(60Hz)شکل موج ) قبل و بعد از عبور از نقطه تعیین شده

چراغ چشمک زن LED  هنگامی که مقدار اندازه گیری از مقدار پیش فرض عبور کند

3.مد ثبت Trigger : مناسب برای مشاهده عملکرد غیر عادی RCD/ELCB یا جریان/ ولتاژ غیر عادی

ثبت مقدار ،زمان و فرکانس جریان/ولتاژ در زمانی‌که از مقدار پیش فرض عبور کند

هنگامی که داده ها از سطح تشخیص (مقدار پیش فرض) عبور می‌کند ۸ نقطه اندازه گیری (مقادیر TRMSدر0,8ثانیه) و مقادیر حداکثری (Peak) قبل و بعد از عبور از نقطه پیش فرض ثبت می‌شوند

جریان هجومی یا جریان / ولتاژ غیر عادی توسط نمونه گیری از ورودی در هر 1.6 میلی ثانیه به راحتی قابل تشخیص است

چراغ چشمک زن LED هنگام عبور داده های جریان /ولتاژ از نقطه پیش فرض

4.مد تحلیل کیفیت توان Power Quality : مناسب برای مشاهده نوسانات ولتاژ

تشخیص نوسانات ولتاژ مرجع ،‌ Swell Dip ، وقفه کوتاه (Short INteruption) را با قید زمان شروع و زمان پایان ثبت می‌کند

نمونه برداری از ورودی هر 0.55 میلی ثانیه و ثبت نوسانات ولتاژ در هر 10 میلی ثانیه

چراغ چشمک زن LED هنگام ثبت نوسان

دسته: