نمونه کار ها - دستگاه sulfur breakthrough testing – برای شرکت گسترش فن آوری خوارزمی

دستگاه sulfur breakthrough testing – برای شرکت گسترش فن آوری خوارزمی

  • ستاپ صنعتی کاتا تست - sulfur breakthrough testing
  • نرم افزار کاتا تست - sulfur breakthrough testing setup
  • 0
  • ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

نمونه کار Description

عنوان پروژه : دستگاه sulfur breakthrough testing با LabVIEW

کافرما :شرکت گسترش فن آوری خوارزمی

شرح پروژه : مانیتورینگ و کنترل دستگاه sulfur breakthrough testing با نرم افزار LabVIEW از طریق اتاق کنترل با اعلام خطر نشت گاز H2S. این ستاپ با استفاده از شبکه مدباس و مبدل‌های ایزوله از اتاق فرمان که حدود ۵۰ متر دورتر است مانیتورینگ و کنترل می‌شوند.

 

شکل زیر اتاقک ستاپ را نشان می دهد که تابلوبرق، مانیتور نمایش عملکرد ستاپ، کوره، لوله کشی گازهای H2s و N2.

ستاپ صنعتی کاتا تست - sulfur breakthrough testing

ستاپ صنعتی کاتا تست – sulfur breakthrough testing setup

نمای نرم افزار مانیتورینگ و کنترل ستاپ sulfur breakthrough testing.

نرم افزار کاتا تست - sulfur breakthrough testing setup

نرم افزار مانیتورینگ و کنترل هوشمند کاتا تست – sulfur breakthrough testing setup

تصویر تابلو برق ستاپ. با نمایشگر های ولتاژ و جریان برق سه فاز ، دما و کلیدهای کنترلی به همراه کلید قطع Emergency.

تابلوبرق ستاپ کاتا تست - sulfur breakthrough testing setup

تابلوبرق ستاپ کاتا تست – sulfur breakthrough testing setup

 

تابلوبرق ستاپ کاتا تست - sulfur breakthrough testing setup

تابلوبرق ستاپ کاتا تست – sulfur breakthrough testing setup

 

تابلوبرق ستاپ کاتا تست - sulfur breakthrough testing setup

تابلوبرق ستاپ کاتا تست – sulfur breakthrough testing setup

 

تابلوبرق ستاپ کاتا تست - sulfur breakthrough testing setup

تابلوبرق ستاپ کاتا تست – sulfur breakthrough testing setup

 

ستاپ صنعتی کاتا تست - sulfur breakthrough testing

ستاپ صنعتی کاتا تست – sulfur breakthrough testing

 

ستاپ صنعتی کاتا تست - sulfur breakthrough testing

ستاپ صنعتی کاتا تست – sulfur breakthrough testing

 

ستاپ صنعتی کاتا تست - sulfur breakthrough testing

ستاپ صنعتی کاتا تست – sulfur breakthrough testing

 

اتاق کنترل ستاپ صنعتی کاتا تست - sulfur breakthrough testing

اتاق کنترل ستاپ صنعتی کاتا تست – sulfur breakthrough testing


preloader